عشق و محبت

اگر این همیشگی بودنت همیشه پا بر جا بماند... دیگر از هیچ چیز هراسی نخواهم داشت!!!دوستـــ داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست
حسیست ک باید بی کلام هم حس شود.

تاريخ پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲سـاعت 11:26 نويسنده nazi jooon| |

miss-A